دانلود مقاله
مقاله حذف روغن مصرفی برای سرخ کردن اسنک با استفاده از هوای داغ با word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله روند انتخاب طرح های بهینه شبکه های تولید، انتقال و فوق توزیع با در نظر گرفتن ملاحظات قابلیت اطمینان با word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله روند انتخاب طرح های بهینه شبکه های تولید، انتقال و فوق توزیع با در نظر گرفتن ملاحظات قابلیت اطمینان با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله روند انتخاب طرح های بهینه شبکه های تولید، انتقال و فوق توزیع با در نظر گرفتن ملاحظات قابلیت اطمینان با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله روند انتخاب طرح های بهینه شبکه های تولید، انتقال و فوق توزیع با در نظر گرفتن ملاحظات قابلیت اطمینان با word :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: 12

چکیده:

توجه به توسعه شبکه تول ید و انتقال کشور و رشد روزافزون مصرف انرژی، ارائه طرح های توسعه به ینه از د یدگاه اقتصاد ی و همچنین مهندس ی از اهم یت بالائ ی برخوردار است . یک ی از
عوامل مهمی که م ی تواند در درجه بند ی طرح ها ی توسعه شبکه مورد استفاد ه قرار گ یرد، م یزان تاث یر آنها بر رو ی قابل ی ت اطمینان شبکه م ی باشد . در این مقاله سع ی شده است تا با ارائه الگوریتمی مناسب برا ی انتخاب طرح به ینه از د ی دگاه قابل ی ت اطمینان، مسائل اقتصاد ی طرح ها نیز مورد توجه قرار گ ی رد . طبیعتا " با توجه به تضاد ذاتی بین افزایش قابلیت اطمینان شبکه و قیمت طرح های توسعه، لازم است تا مع یار قابل ی ت اطم ینان طرح در کنار سا یر ملاک های سنجش طرح ها ی توسعه قرار گیرد .
نهایتا " الگوریتم ارائه شده بعنوان نمونه جهت بررسی قابلیت اطمینان یکی از طرح ها ی توسعه، در برق منطقه ای تهران پیاده شده است


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پنج شنبه یازدهم 9 1395
(0) نظر
برچسب ها :
X